Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sau khi mua bạn có thể xem thông tin chi tiết tổng quan Log Project và các thông tin về quota.Image RemovedBạn , bạn có thể nhấn Usage để coi thông tin chi tiết về Package Quota bạn vừa mua 

Image AddedThông tin chi tiết gói Log Project bạn mua

Đồng thời khi truy cập vào Log/Log Project bạn có thể thấy các thông tin quản lý Log Project

...