Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

vMonitor Log là dịch vụ giúp thu thập dữ liệu Log của máy chủ, ứng dụng, hay các thiết bị từ hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực. vMonitor Log được xây dựng dành cho người dùng, nhà phát triển, kĩ sư vận hành hay nhà quản lý IT nhằm đích lưu trữ, tìm kiếm, phân tích và hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng trên những dữ liệu Log đã thu thập

Image Removed

  1. Quota & Usage: Mua gói Log Project
  2. Quản lý Certificate cho Log Project
  3. Cài đặt Log Agent trên Server
  4. Log Search: Tìm kiếm và phân tích Log
  5. Thiết lập cảnh báo cho Log Project
  6. Lưu trữ dữ liệu lâu dài trên vStorage với tính năng Archive
  7. Nạp lại dữ liệu vStorage về Log Search với tính năng Refill

Image Added