Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Để gia hạn thời gian sử dụng cho DB RDS Instance, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý Databases, bạn tick vào DB RDS Instance cần gia hạn, và chọn tab “Billing Information”

...

Chúc mừng bạn đã gia hạn thời gian cho DB RDS Instance thành công.