Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Standard class  (Gold class)

Silver class 

Archive class (New)

Archive class

Object storage type

Object storage type

Object storage type

Lớp lưu trữ dành cho các dữ liệu thường xuyên truy cập như video, media, hình ảnh v…v…

Silver class là giải pháp được thiết kế giúp khách hàng tối ưu chi phí lưu trữ tự động mà không bị ảnh hưởng đến performance hay gián đoạn dịch vụ.

Lớp lưu trữ giá rẻ, bền bỉ cho các dữ liệu dài hạn ít truy cập như Log, backup, hồ sơ bệnh án, v…v…

Thời gian truy cập dữ liệu : Ngay lập tức 

Thời gian truy cập dữ liệu : Ngay lập tức 

Thời gian truy cập dữ liệu : chậm, tùy theo độ lớn dữ liệu. 

N/AURL object sau khi chuyển từ gold sang sẽ không thay đổiThay đổi URL. 

Thời gian xóa dữ liệu, rotate dữ liệu: Ngay lập tức

Thời gian xóa dữ liệu, rotate dữ liệu: Ngay lập tức

Thời gian xóa dữ liệu: Chỉ dữ liệu có thời gian tồn tại đủ 6 tháng mới được xóa. 

Khả năng mở rộng không giới hạn

Khả năng mở rộng không giới hạn

Khả năng mở rộng không giới hạn

99,99% availability SLA

99,99% availability SLA

99,99% availability SLA

Chỉ từ 900đ/GB

Chỉ từ 630đ/GB

Chỉ từ 125đ/GB

...