Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bước 1 : Khởi tạo WAF 

Bước 2 : Tiến hành gán domain cần đi qua WAF :
Bước 3 : Khởi tạo các phương thức bảo mật cho Website 
Bước 4: Khởi tạo cho phép kết nối về backend Server (Original Server Website) 

Bước 5 : Kiểm tra lại toàn bộ profile đã khởi tạo cho dịch vụ Waf . Tiến hành trỏ DNS qua IP Waf mới