Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Bạn truy cập dịch vụ vDBaaS và chuyển sang mục Configuration Group để đến với giao diện quản lý Configuration Groups.

Image Modified


Table of Contents

...

Để khởi tạo một Configuration Group, bạn nhấn CREATE CONFIGURATION GROUP.

Image Modified


Tại màn hình khởi tạo, bạn có thể cấu hình:

 • Configuration Group Name: tên của Configuration Group.

 • Engine: loại Database Engine có thể áp dụng Configuration Group này.

 • Engine Version: loại Engine Version có thể áp dụng Configuration Group này. Chỉ các RDS Instance có Database Engine & Version phù hợp với Version này mới có thể áp dụng Configuration Group này.

 • Descriptions: thông tin mô tả cho Configuration Group này.

Image Modified


Sau khi chắc chắn các thông tin đã chính xác, bạn nhấn CREATE CONFIGURATION GROUP ở góc phải trên và bạn sẽ thấy Configuration Group đã được tạo ra.

Image Modified


Để cấu hình các giá trị của Configuration Group, bạn nhấp chuột trái vào tên của Configuration Group. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các biến cấu hình của Configuration Group này. Mỗi biến bao gồm:

 • Name: tên biến

 • Value: giá trị cấu hình hiện tại của biến. Mặc định, Vinadata VNG Cloud không cấu hình bất kì biến nào và giữ nguyên các giá trị mặc định của Database Engine.

 • Allowed Values: các giá trị được phép cấu hình cho từng biến.

 • Data Type: kiểu dữ liệu của giá trị có thể áp dụng cho biến cấu hình này.

...

Để chỉnh sửa các biến cấu hình, tại màn hình chi tiết của Configuration Group, bạn nhấn vào EDIT PARAMETER.

Image Modified


Bạn nhập hoặc chọn giá trị vào biến muốn cấu hình. Bạn có thể tìm kiếm nhanh các biến trong ô SEARCH.

Image Modified


Sau khi nhập hoặc chọn gía trị, bạn có thể nhấn Save ngay hoặc nhấn Preview Changes để xem trước các thay đổi, nếu đã chắc chắn bạn nhấn Save Changes để lưu lại các thay đổi. Để hệ thống thực sự áp dụng các thay đổi, bạn nhấn Apply Change để hệ thống áp dụng thay đổi lên tất cả các RDS Instance đang được liên kết với Configuration Group này.

Image Modified


Các RDS Instance đang được liên kết hay chuẩn bị được liên kết với Configuration Group này sẽ được áp dụng các giá trị mới này. Bạn quay lại màn hình quản lý Database để xem qúa trình áp dụng cấu hình mới. Nếu quá trình áp dụng thành công, RDS Instance sẽ có trạng thái ACTIVE.

Image Modified


Lưu ý: Trong một số truờng hợp, biến cấu hình đòi hỏi cần RESTART lại dịch vụ Database trên RDS Instance, status của RDS Instance lúc này sẽ là RESTART_REQUIRED. Với VinadataVNG Cloud, bạn có thể chủ động thời điểm thực hiện thao tác này. Sau khi đã sao lưu các tác vụ trên RDS Instance, bạn click vào ACTION, chọn RESTART để hoàn tất quá trình.

...

Đầu tiên, bạn đến màn hình quản lý Database, chọn đến RDS Instance và nhấn EDIT DATABASE.

Image Modified


Tại màn hình thay đổi cấu hình RDS Instance, bạn kéo tới mục CHANGE CONFIGURATION GROUP. Tại mục New Configuration Group, bạn chọn đến Configuration Group đã tạo ở trên.

Image Modified


Khi mọi lựa chọn đã chính xác, bạn nhấn nút SAVE ở góc phải trên cùng. Bạn hờ một lát để các biến cấu hình được áp dụng xuống RDS Instance và nếu quá trình thay đổi thành công, RDS Instance sẽ có trạng thái ACTIVE.

Image Modified


Lưu ý: Trong một số truờng hợp, biến cấu hình đòi hỏi cần RESTART lại dịch vụ Database trên RDS Instance, status của RDS Instance lúc này sẽ là RESTART_REQUIRED. Với VinadataVNG Cloud, bạn có thể chủ động thời điểm thực hiện thao tác này. Sau khi đã sao lưu các tác vụ trên RDS Instance, bạn click vào ACTION, chọn RESTART để hoàn tất quá trình.