Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vinadata VNG Cloud vDBaaS hỗ trợ hai cách sao lưu (backup) dữ liệu là: theo nhu cầu (on-demand) và tự động hằng ngày (daily automatic) tại thời điểm được ấn định trước.

...

Khi bạn có nhu cầu tạo bản backup, bạn truy cập dịch vụ Vinadata vDBaaS VNG Cloud

 vDBaaS và chọn đến màn hình quản lý backup. Màn hình này sẽ liệt kê tất cả các bản backup (manual & auto) của tất cả các RDS Instance có trong tài khoản của bạn.

...

  • Automatic daily backup: bật tắt tính năng Automatic daily backup.

  • Backup retention period: xác định thời gian lưu trữ bản automatic backup. Nhằm giúp bạn tiết kiệm không gian lưu trữ, các bản automatic backup đã quá khoảng thời gian này sẽ bị xóa.

  • Backup time: thời điểm quá trình tạo automatic backup diễn ra. Vinadata khuyến VNG Cloud khuyến nghị bạn chọn thời điểm này vào khoảng thời gian thấp điểm nhất đối với hệ thống của bạn.

Sau khi chắc chắn rằng các thông tin đã chính xác, bạn nhấn nút Save ở góc trên bên phải và chờ một lát để quá trình thay đổi được thực thi.