Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Endpoint_vDB: là endpoint kết nối tới vDB.
  • Master_user: là master user bạn đăng kí lúc khởi tạo.
  • Database_Name: là Database Name bạn điền vào ở phần DB Options. (khác với DB Instance Name ở mục DB Settting lúc khởi tạo và hiển thị ở mục Database trên Portal). Nếu quên, bạn có thể liên hệ VNG Cloud Support để lấy lại thông tin này. 


Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ VNG Cloud Support Team ngay. Cảm ơn bạn đã xem hết bài hướng dẫn.

...