Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Chọn container hoặc folder để upload 
  2. Upload 1 object bất kỳ từ máy

Tất cả dữ liệu do KH upload đều thuộc sở hữu của khách hàng, VNG CLoud sẽ không thể can thiệp hay khôi phục khi bị xóa / ghi đè bởi lỗi người dùng, vì vậy để tránh các các sự cố về ghi đè hay xóa nhầm chúng tôi khuyến khích KH nên enable tính năng Versioning để bảo vệ dữ liệu. 

Bước 1: Chọn container hoặc folder để uploa

...