Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bước 1: Nhấn đúp vào project ID để đi đến My storage của project

Bước 2: Chọn Create container để tạo container


Bước 3: Chọn tên cho Container, chọn storage class cho container. Nhấn Add để tiếp tục

Bước 4: Container mới tạo sẽ hiện ra như hình dưới.