Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tại trang tạo project, nhập các thông tin: 

Image RemovedImage Added


 1. Project Name
  • Lưu ý: tên của project trong Region không được trùng nhau. Ví dụ Region HCM 01 có project 1 rồi, thì user sẽ không được đặt tên project 1 nữa. Vì vậy VNG Cloud khuyến khích user sử dụng tên project / sản phẩm của để đặt

     2. Chn các gói có sn hoc Customize theo nhu c

Image Removed

Customize quota 

Image Removed

 • Chọn gói: gồm 3 lựa chọn là 
  • Full quota: Chi phí được tính theo quota KH đặt trước. Gói full quota yêu cầu tối thiểu 2TB, trong gói này bao gồm miễn phí hoàn toàn tất cả loại request vào hệ thống và traffic miễn phí được tính theo Quota (GB) x 10. 
  • Standard quota: Chi phí được tính theo quota KH đặt trước. Gói Standard không yêu cầu tối thiểu. 
  • PAYG (Pay as you go): Chi phí dung lượng, traffic, request sẽ được tính theo thực tế sử dụng của khách hàng trong tháng. 
 • Dung lượng: Được tính theo GB.  Đối với PAYG thì sẽ không có yêu cầu tạo dung lượng. Option này chỉ hiển thị đối với KH trả sau. 
 • Chọn class 
  • Gold: Phù hợp với nhu cầu lưu trữ media, có lượng lớn người truy cập. 
  • Silver: Phù hợp với nhu cầu lưu trữ backup, các dữ liệu không có lượng truy cập quá lớn. 
  • Archive: Phù hợp với nhu cầu lưu trữ lâu dài, tối thiểu 6 tháng, ít sử dụng. 


3. Price quota monthly: Tùy theo lựa chọn ở bước 2, thông tin về tổng giá tiền thanh toán sẽ liệt kê ở đây. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn thời gian sử dụng từ 1 tháng đến 1 năm tùy theo nhu cầu. Với option 1 năm sẽ được giảm giá 5%. 

Sau khi hoàn tất lựa chọn, nhấn add project để tiếp tục. Bạn sẽ thấy pop up như hình dưới:

Xác nhận lại các thông tin về quota và thời hạn sử dụng, nếu thông tin chính xác nhấn chọn OK để đưa vào giỏ hàng 

Image RemovedImage Added

Tại giỏ hàng chọn pay để tiếp tục đến thông tin thanh toán (payment information)

...