Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Step 1. Khởi tạo Cold Storrage. Chọn Portal → Cold Storage → Create Cold Storage

Image RemovedImage Added


Step 2. Chọn dung lượng Cold Storage cần mua. Có 2 cách để mua dung lượng. 

  • Cách 1: Chọn trong danh sách quota packages có sẵn 
    Image RemovedImage Added 
  • Cách 2: Chọn Customized để cấu hình dung lượng cụ thể

Image RemovedImage Added

Step 3. Khởi tạo Cold Storage thành công bạn sẽ thấy Dash board như hình dưới 

Image RemovedImage Added

Dashboard Cold Storage

Step 1. Dashboard theo dõi Cold Storage

Image RemovedImage Added


Step 2. Download Agent Tool (Agent Tool) dùngđể upload/ restore dữ liệu, tính toán checksum đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

Image RemovedImage Added