Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Để xem báo cáo tổng thể các chỉ số vCDN thì tại VngCloud Portal → chọn tính năng tùy ý → chọn "Dashboard" ở menu bên trái.

Image RemovedImage Added


Tại đây bạn sẽ view được 2 chỉ số là

...