Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Giới thiệu: GEO Blocking của vCDN cho phép bạn thiết lập truy cập trên hệ thống của bạn thông qua vị trí của vùng lãnh thổ.
Để thực hiện thiết lập yêu cầu quyền truy cập, bạn hãy thực hiện các bước sau:Bạn thực hiện cấu hình GEO Blocking như sau 

Lựa chọn domain CDN cần thiết lập

...