Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lưu ý: tính năng Purge Cache được áp dụng với Web AcceleratorDownload, VOD.

Để Purge Cache, bạn thực hiện các bước sau.

Bước 1: Lựa chọn CDN cần Purge (Web Accelerator Download hoặc VOD)

Chọn CDN cần thực hiện Purge Cache

Bước 2: Click chọn ”Purge cache” trong menu -> màn hình Purge Cache sẽ xuất hiện

...