Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Để tạo Live Stream sẽ cần thực hiện 3 phn: 

 • Tạo Channel App
  • Tạo App cho channel 
 • Tạo Live CDN
  • vCDN sẽ khởi tạo một Live CDN-domain với các thiết lập tương ứng. 
 • Tạo Live Channel
  • Sau khi khởi tạo thành công, vCDN sẽ cung cấp một link UPSTREAM, bạn sử dụng link này để upload nội dung cần phát trực tiếp.

...