Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


CategoryChi tiết
Web AcceleratorDownloadLà CDN giúp tăng tốc việc load page của bạn đối với người dùng cuối.
VOD (Video on Demand)Là CDN được dùng cho nghiệp vụ Video On Demand
Live-Streaming

Được dùng cho nghiệp vụ live-streaming, bao gồm 3 thành phần (Channel App, Live CDN, Live Channel)

...