Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Original domain name: Là nơi lưu trữ nội dung của bạn, từ đó các nodes của CDN sẽ lấy về để phục vụ. Đây là thông tin do bạn cung cấp cho VinadataVNG Cloud.

Cache HIT: Là những nội dung được lưu cache ở các nodes của CDN, để phục vụ trực tiếp cho user.

...