Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sử dụng snapshopt để backup volume, giữ lại data của vServer, trước khi xoá vServer khỏi  khỏi VNG Cloud VinaDataData này dễ dàng được sử dụng để tạo vServer khác khi cần thiết. 

...

Khởi tạo snapshot

Step 1: Login vào Portal VinadataVNG Cloud, chọn menu Cloud Servers –> Snapshot –> Create Snapshot

...