Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Để xem các kết nối được cấu hình mặc định trong Security Groups, chọn Tab Security Groups, chọn default, chọn Manage Rules.

Image RemovedImage Added

Hoặc bạn có thể xem rule được appy tương ứng cho mỗi VCS

Image RemovedImage Added

Action mặc định của Security Groups là DENY (chặn) tất cả kết nối. Bạn muốn cho phép kết nối nào thì chọn Add Rules

Mặc định các port đi vào sau là được mở 23480 , 443 cho Linux, với Windows là 349080443

Image RemovedImage Added

RuleCác rule được quy định sẵn như theo TCP, UDP, Protocal....

...

CIDR: default 0.0.0.0/0 là cho toàn bộ các range

Image RemovedImage Added


Khởi tạo Security Group

Để tạo một Security Groups mới, thì chọn Tab Security Groups, chọn Create Security Groups.

Image RemovedImage Added


...

Các chủ đề liên quan

Content by Label
showLabelsfalse
spacesONVINA
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "tool" and type = "page" and space = "ONVINA"
labelsdocumentation-space-sample

...