Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

(tick)  Snapshots - Ảnh chụp của ổ cứng tại một thời điểm, được cung cấp bởi VinaDataVNG Cloud.

Được xây dựng trên công nghệ hiện đại, đảm bảo việc lưu trữ ít tiêu tốn tài nguyên.

Dữ liệu luôn có thể khôi phục lại thời điểm ảnh chụp.

Người dùng tự thực hiện và quản lý snapshot.

Snapshot có thể thực hiện tức thời hoặc định thời theo lịch lập sẵn.Các chủ đề liên quan

Content by Label
showLabelsfalse
spacesONVINA
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "snapshots" and type = "page" and space = "ONVINA"
labelsdocumentation-space-sample