Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Truy cập vào Disk Management

Image RemovedImage Added
Chọn Action -> Rescan Disks . Hệ thống sẽ quét lại dung lượng đã update


Image RemovedImage AddedImage Added

Dung lượng volume mới được thêm vào sẽ được hiện ở vùng Unallocated

Image RemovedImage Added


Chọn phân vùng cần tăng thêm Righ Click -> Extend Volumes...Image RemovedImage Added

Đối với Volume thuộc hệ điều hành Linux

  • Bạn gõ lệnh $df -h để kiểm tra dung lượng hiện tại
  • $lsblk để kiểm tra xem volume đã nhận được sau khi extend chưa


Image RemovedImage AddedImage Added


Thực hiện các lệnh sau để update lại volume trong OS :

...