Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Added

vCloudcam

Dịch vụ lưu trữ quản lý và giám sát thiết bị camera dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Image Added

vCS

Giải pháp Call Center thông minh tích hợp AI.

Image Added

vMeeting

Giải pháp hội họp và làm việc trực tuyến trên nền tảng cloud

Image Added

vCloudDrive

Lưu trữ bảo mật trên cloud