Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Chức năng "Pagerules" sẽ giúp khách hàng tối ưu các điều kiện và các tùy chọn để giúp website thể hiện được nhiều mục đích khác nhau.
Để tạo "Pagerules", click "Create Page Rule", popup sẽ hiện ra như sau:

Tại mục số (1), nhập "URL pattern" cần áp dụng pagerule, hỗ trợ kiểu khai báo "*" đại diện cho một chuỗi nhiều ký tự. Ví dụ: /trang_landing_cu.html
Sau đó, click "Add new rule" để bắt đầu chọn các rule được hỗ trợ:
Mỗi "Rule" sẽ có các hành động "action" khác nhau được thể hiện ở bảng dưới đây.
"Order" nhằm sắp xếp vị trí các rule, số càng nhỏ, ưu tiên thực hiện càng lớn.
Sau khi tạo xong, click "Save changes" để cập nhật thay đổi.

STT

Rule

Action

Mô tả

1

Response Header Override

Header_name và header_value
Image Modified

Tự động add thêm header trả về cho trình duyệt end-user trên trang được chỉ định.

2

Resolve Origin Override

IP New Origin
Image Modified

Tùy chọn thay đổi IP Server Origin ở trang chỉ định.*

3

Deny Access

Enable/Disable và Reason
Image Modified

Tùy chọn cho phép/cấm truy cập ở trang chỉ định.
Lý do thực hiện có thể có hoặc rỗng.

4

Origin Base Directory

Origin directory value
Image Modified

Tùy chọn thay đổi base directory từ origin server

* Khi bật tùy chọn số (2), thay vì các request sẽ được điều phối xuống Origin Servers Pool, hệ thống sẽ phân giải dựa trên các IP được thêm vào ở rule này theo thuật toán đã được định nghĩa mặc định.
Sau khi thêm các rule hoàn tất, click "Save as Draft" để lưu rule này nhưng không kích hoạt rule, "Save and Active" để lưu và kích hoạt rule.

Khi đã tạo xong các pagerules, click "Submit" để tạo Live CDN