Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Danh sách các extension bạn có thể tự bật:

Ngoài ra, bạn Bạn có thể tự bật một Extension bằng cách chạy lệnh:

Code Block
Create Extension <extension_name>;

...