Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Figure 3. Biểu đồ Traffic Consuming

  • Thống kê về CDN Speed – tốc độ xử lý của hệ thống các Servers CDN và tốc độ xử lý của Origin Servers (phần request không được CDN cache lại và đi thẳng xuống Origin Servers Pool)

...