Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
mysql> show databases;

Image Added

Chọn các database cần import ví dụ như trong hình là: mysql02, mysql03, mysql04.

...

Sau khi đã có danh sách các database cần chuyển, bạn có thể dump dữ liệu bằng mysqldump với format tham khảo sau:Code Block
mysqldump -h<Local_DB_IP> -P<Your_DB_Port> -u<Local_DB_User> -p \ 
--databases <Your_DB_LIst> \
--set-gtid-purged=OFF \
--routines=0 –triggers=0 --events=0 \
--single-transaction > dump-database.sqltrong đó: 

  • Local_DB_IP: IP MySQL Server của bạn.
  • Local_DB_Port: Port MYSQL Server của bạn
  • Local_DB_User: User trên MySQL Server của bạn.
  • Your_DB_LIst: danh sách các database bạn muốn dump cách nhau bởi dấu phẩy. VD: mysql02, mysql03, mysql04

...