Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Local_DB_IP: IP MySQL Server của bạn.
  • Local_DB_Port: Port MYSQL Server của bạn
  • Local_DB_User: User trên MySQL Server của bạn.
  • Your_DB_LIst: danh sách các database bạn muốn dump cách nhau bởi dấu phẩykhoảng trắng. VD: mysql02, mysql03, mysql04

...