Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Để nạp dữ liệu (import) dữ liệu của bạn vào vDB vào RDS Instance với datastore MySQL/Mariadb, bạn có thể sử dụng công cụ mysqldump.

Bạn có thể tự thực hiện thông qua các bước sau:

Table of Contents

1. Dump dữ liệu từ MySQL server của bạn:

Trên MySQL server của bạn, bạn có thể lấy danh sách database mình hiện có bằng lệnh sau:

Code Block
mysql> show databases;

Image Modified

Chọn Xác định các database cần import ví dụ như trong hình là: mysql02, mysql03, mysql04.

Lưu ý: vDB RDS Instance không hỗ trợ import các database hệ thống như: mysql, performance_schema, information_schema và sys. Bạn vui lòng bỏ qua các database này.

...

Code Block
mysqldump -h<Local_DB_IP> -P<Local_DB_Port> -u<Local_DB_User> -p \ 
--databases <Your_DB_LIst> single-transaction \
--setroutines -gtid-purged=OFF triggers \
--routines=0 –triggers=0 --events=0 \
--single-transaction > dump-databases <Your_DB_List >> dump-database.sql

trong đó: 

  • Local_DB_IP: IP MySQL Server của bạn.
  • Local_DB_Port: Port MYSQL Server của bạn
  • Local_DB_User: User trên MySQL Server của bạn.
  • Your_DB_LIst: danh sách các database bạn muốn dump cách nhau bởi dấu phẩykhoảng trắng. VD: mysql02, mysql03, mysql04

Kết quả bạn sẽ có một file dump-database.sql chứa dữ liệu sẽ import.

2. Import dữ liệu vào

...

RDS Instance.

Để quá trình import được đơn giảnthực hiện import, bạn nên sử dụng Master User được cấp khi khởi tạo vDB.

Trước khi import dữ liệu vào vDB, bạn cần chắc chắn các database này đã được khởi tạo trên vDB và Master User có toàn quyền (All Privileges) trên các database này.

Để khởi tạo các database này, bạn có RDS Instance.

Bạn có thể dùng lệnh: 

Code Block
mysql> create database <database_name>;

Sau khi tạo, bạn chờ một lát (tối đa 1-2 phút) để hệ thống tự động cấp toàn quyền cho Master User của bạn trên database này.

Ngoài ra, bạn cần chắc chắn các user được sử dụng để làm definer cho các View đã được khởi tạo đầy đủ cũng như có đủ quyền trên các database sẽ import.

Để check nhanh, bạn có thể dùng lệnh grep trên file dump-database.sql với cú pháp:

Code Block
grep -i "definer" dump-database.sql

Để import dữ liệu vào vDB, bạn có thể dùng lệnh:

Code Block
mysql -h<vDBmysql -h<RDS Instance_IP> -P3306 -u<vDBu<RDS Instance_Master_User> -p < dump-database.sql

với: 

  • vDBRDS Instance_IP: IP của vDBRDS Instance
  • vDBRDS Instance_Master_User: Master User được cấp khi khởi tạo vDBRDS Instance.

Tùy vào lượng dữ liệu của bạn mà thời gian import có thể kéo dài hay không. 

Trên đây là hướng dẫn Import dữ liệu vào vDB RDS Instance datastore MySQL/Mariadb. Chúc bạn thực hiện thành công.