Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn button "Create Volume"

Image RemovedImage Added
Bước 2: Ở mục Volume Information, click "Volume Name"
Note: Volume name có 5 kí tự, và gồm các kí tự: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @

Image Modified

Bước 3: Ở mục Volume Type có 2 options cho phép user lựa chọn để khởi tạo Data cho Volume
Option 1: Tạo volume trống, hoàn toàn mới. 

...