Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.vServer - Vinadata VNG Cloud Server là dịch vụ máy chủ ảo được cung cấp bởi VinaData VNG Cloud, được xây dựng trên máy chủ Hex Core với ECC RAM dành riêng, sử dụng RAID SSD làm nơi lưu trữ dữ liệu. Nâng cấp, tạm dừng và kích hoạt lại để sử dụng dễ dàng, đáp ứng nhanh chóng với mọi nhu cầu của business.vServer gồm các thành phần sau

Cloud Server - Lựa chọn CPU/RAM phù hợp và dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.

Volumes - Volumes đi kèm hoặc gắn rời với nhiều profile IOPS để chọn lựa.

Snapshots - Dễ dàng roll back (trả lại dữ liệu cũ) với snapshot.

SSH Keys - Login vào vServer Linux một cách an toàn.

Wan IPsIPvServer kết nối mạng public bằng Wan IPs riêng. 

VPN kết nối mạng riêng ảo từ vServer đến các server ở location khác.

Dịch Vụ Load Balancer HCM 02  Server ảo dựa trên một cluster server thật. 

Access & Security Bảo vệ vServer những kết nối không mong muốn.