Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
CategoryChi tiết
Hướng dẫn tạo Web AcceleratorLà CDN giúp tăng tốc việc load page của bạn đối với người dùng cuối.
Hướng dẫn tạo VODVOD (Video on Demand)Là CDN được dùng cho nghiệp vụ Video On Demand
Hướng dẫn tạo Live-Streaming

Được dùng cho nghiệp vụ live-streaming, bao gồm 3 thành phần (Channel App, Live CDN, Live Channel)