Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bước 6: Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể thử truy cập ip của ứng dụng để kiểm tra 

Nếu Lưu ý: nếu không truy cập được vui lòng kiểm tra lại security group đã cho phép truy cập port tương ứng của app hay chưa chưa. 

Sau khi truy cập được ứng dụng thành công là đã hoàn tất