Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn button "Create Volume"


Bước 2: Ở mục Volume Information, click "Volume Name"
Note: Volume name có 5 kí tự, và gồm các kí tự: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @

Image RemovedImage Added
Bước 3: Ở mục Volume Type có 2 options cho phép user lựa chọn để khởi tạo Data cho Volume
Option 1: Tạo volume trống, hoàn toàn mới. 

  • Tại tab New, click chọn Volume Type là SAS

Image RemovedImage Added

Option 2: Tạo volume từ snapshot (Volume được khởi tạo chứa all data từ Snapshot)

  • Tại From Snapshot, click chọn Snapshot để khởi tạo Volume

Image RemovedImage Added

Note: VINADATA hỗ trợ 3 loại Volume Type: SAS, SSD, SATA. Các loại Volume Types này khác nhau về giới hạn IOPS. 

...

Ở mục Size, chọn size cho volume cần tạo
Note: Size Volume cho phép customize từ 10 đến 1000 GB


Image RemovedImage Added

Hoàn tất tạo Volume

Click chọn button "OK" để hoàn tất tạo Volume, và thực hiện các bước thanh toán. 


Image RemovedImage Added


Các chủ đề liên quan

Content by Label
showLabelsfalse
spacesONVINA
showSpacefalse
sorttitle
typepage
cqllabel = "volume" and type = "page" and space = "ONVINA"
labelsdocumentation-space-sample

...