Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bước 1: Đăng nhập vào portal.vngcloud.vn. Nếu bạn chưa có tài khoản, đăng ký miễn phí tại https://portal.vngcloud.vn/register.html

Bước 2: Chọn Object  Chọn Object Storage tại tab vStorage

Bước 3: Tạo project

...

Nếu chưa có sẵn balance, chọn Pay bạn sẽ được đưa đến giao diện nạp tiền vào tài khoản Vinadata VNG Cloud (thêm balance) 

Sau khi thanh toán thành công Project vừa tạo sẽ hiện ra như hình dưới:

...

Vi ln đu tiên to project trong 1 Region, User sẽ nhận 1 email gửi username & password đến email đăng ký tài khoản portal vinadata như bên VNG Cloud như bên dưới

Khi user sử dụng Swift client tool truy cập object storage sẽ cần input username & pass này.

...