Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

vCDN là dịch vụ phân phối nội dung (CDN - Content Delivery Network) được cung cấp bởi VngCloud VNG Cloud. Dịch vụ phân phối nội dung (CDN) cung cấp một mạng lưới các máy chủ proxy được phân phối toàn Viêt Nam và toàn cầu để lưu trữ nội dung, chẳng hạn như video (Phim ảnh online), livestream (Sport , music ...) trên website/mobile hoặc trên các phương tiện cồng kềnh khác, do đó cải thiện tốc độ truy cập để tải xuống nội dung.

...