Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick)  Snapshots - Ảnh chụp của ổ cứng tại một thời điểm, được cung cấp bởi VNG Cloud.

Được xây dựng trên công nghệ hiện đại, đảm bảo việc lưu trữ ít tiêu tốn tài nguyên.

Dữ liệu luôn có thể khôi phục lại thời điểm ảnh chụp.

Người dùng tự thực hiện và quản lý snapshot.

Snapshot có thể thực hiện tức thời hoặc định thời theo lịch lập sẵn.Các chủ đề liên quan