Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Đối với Volume thuộc hệ điều hành Windows

Truy cập vào Disk Management

Chọn Action -> Rescan Disks . Hệ thống sẽ quét lại dung lượng đã updateDung lượng volume mới được thêm vào sẽ được hiện ở vùng UnallocatedChọn phân vùng cần tăng thêm Righ Click -> Extend Volumes...
Đối với Volume thuộc hệ điều hành Linux

  • Bạn gõ lệnh $df -h để kiểm tra dung lượng hiện tại
  • $lsblk để kiểm tra xem volume đã nhận được sau khi extend chưa
Thực hiện các lệnh sau để update lại volume trong OS :

$sudo growpart /dev/vda 1

$sudo resize2fs /dev/vda1

Kiểm tra lại với lênh

$lsblkCác chủ đề liên quan