Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vMonitor  một dịch vụ cho phép người sử dụng theo dõi được những tài nguyên  ứng dụng của họ trên hạ tầng cloud. vMonitor thu thập lưu lại những số liệu, thông tin giúp quản trị viên thể theo dõi hệ thống, phục vụ khắc phục xử cố khi sự cố xảy ra. 

vMonitor tự động hiển thị những thông số theo dõi người sử dụng dịch vụ, ngoài ra cũng cung cấp tính năng cho phép người dùng tự tạo những bảng điều khiển với những thông số người dùng tự định nghĩa để phục vụ những mục đích riêng biệt. 

Người dùng thể tạo các cảnh báo khi các số liệu vượt các ngưỡng an toàn gửi những cảnh báo hoặc tự động thực hiện một hành động được thiết lập sẵn để đảm bảo tài nguyên cho các dịch vụ của khách hàng. 

  • No labels