Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Giới thiệu về vCloudstack

vCloudstack là giải pháp ảo hóa của VNG CLOUD được thiết kế đặc biệt cho môi trường doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác hiệu quả hiệu suất làm việc của hệ thống tài nguyên máy chủ của mình để xây dựng một hệ thống ảo hóa như mong muốn thông qua hình thức self-service trên Portal

Kiến Trúc kết nối vCloudstack

Đặc tính Quan Trọng của vCloudstack

  1. Partitioning : Chạy nhiều hệ điều hành trên một máy vật lý Phân chia tài nguyên hệ thống giữa các máy ảo

2. Isolation : Kiểm soát tài nguyên nâng cao duy trì hiệu suất và cách ly kịp thời khi trường hợp hư hỏng hardware sảy ra.

3. Encapsulation : Dễ đàng duy chuyển và sao chép các Máy chủ Ảo tren hệ thống sang các máy chủ Có sẵn

4. Hardware Independence : Tạo mới, Di Chuyển bất cứ máy chủ ảo nào trong vùng tài nguyên Máy Chủ Vây Lý bất kì.


vCloudstack hybrid on VNG Cloud :