Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vCloudcam

Dịch vụ lưu trữ quản lý và giám sát thiết bị camera dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

vCS

Giải pháp Call Center thông minh tích hợp AI.

vMeeting

Giải pháp hội họp và làm việc trực tuyến trên nền tảng cloud

vCloudDrive

Lưu trữ bảo mật trên cloud  • No labels