Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào đường dẫn https://vmonitor3.vngcloud.vn 

Bạn sẽ được chuyển đến trang chủ của vMonitor, cũng trang hiển thị danh sách các dashboard của bạn.  1. Phân loại dashboard

  • Loại 1: System dashboard 

  Đây những dashboard hệ thống vMonitor tự động tạo cho bạn, chứ sẵn một số widget mặc định để bạn thể xem được thông tin hệ thống một cách tổng thể nhất. Các system dashboard sẽ tên luôn bắt đầu "System”, tiếp theo tên product của VNGCloud, như product vServer, vAS, vLB, vDB, …, cuối cùng tên mục đích sử dụng của dashboard, được 2 loại nhỏ: 

  Dashboard monitor tất cả resource của một product. dụ: khi bạn sử dụng vMonitor sẽ được mặc định dashboard System-vServer-All-Instance, đây dashboard mặc định sẽ monitor trung bình các metric của tổng số các vServer của bạn. 

  Dashboard monitor từng resource cụ thể của một product. dụ: Khi bạn kích hoạt monitor cho một vServer tên mediashare_node, vMonitor sẽ tự động tạo 1 dashboard System-vServer-mediashare_node của vServer này. 

  Đối với System dashboard, bạn không quyền xoá, sửa dashboard, bạn chỉ quyền xem hoặc điều chỉnh các mốc thời gian nhưng không được lưu lại mốc thời gian. Nếu muốn thay đổi bất cứ gì trong dashboard loại này, bạn cần sử dụng tính năng clone dashboard. 

  System dashboard sẽ không tính vào giới hạn số lượng dashboard của bạn. 

   

  • Loại 2: User dashboard 

  Đây những dashboard do chính bạn tạo ra bằng cách click nút Create dashboard hoặc sử dụng tính năng Clone dashboard từ những dashboard khác (System dashboard hoặc User dashboard).

 2. Tạo dashboard

 • Tạo User dashboard 

Tại giao diện danh sách dashboard, bạn click nút New dashboard để tạo mới một dashboard. 

 

 

 Tiếp theo, bạn điền tên dashboard mà bạn muốn tạo, lưu ý bạn không thể điền tên trùng với một dashboard đã tồn tại. Bạn click vào nút Create để tiến hành tạo một dashboard.


Chúc mừng bạn đã tạo thành công một dashboard trên hệ thống vMonitor của VNG Cloud. 


 • Tạo một widget trong dashboard  

Bạn chọn vào dashboard bạn muốn tạo widget, dụ: chọn vào dashboard test_dashboard 

Dashboard này đang trống, chưa chứa một widget nào.

Tiếp theo, click vào nút Add widget để thêm widget mới. 

 

Bạn chọn loại widget mình muốn, hệ thống sẽ chuyển bạn qua màn hình tiếp theo để chọn product. 

 


Chọn product mà bạn muốn dùng widget hiển thị thông tin monitor

  Đối với product vServer, bạn sẽ có 2 lựa chọn:

   + Per-instance: lựa chọn monitor riêng rẻ thông tin từng vServer đã được kích hoạt monitor.

   +  Across All Íntances: Lựa chọn monitor tất cả những vServer đã được kích hoạt monitor.Đối với product vAS (Autoscaling): bạn có thể lựa chọn monitor theo từng group vAS.

Sau khi chọn product, chẳng hạn chọn vServer, sẽ tiếp đến màn hình chọn loại monitor theo từng vServer hay monitor tất cả các vServer đã được kích hoạt monitor. 

- Đối với từng vServer cụ thể: 

Bạn click vào dòng Choose a metric để chọn metric mình mong muốn trong danh sách. 

 


Tiếp theo, bạn thể chọn các loại filter trong danh sáchcột filter. Tại cột Alias, bạn có thể click vào tên của được hệ thống tự tạo ra để sửa lại tên metric hiển thị lên widget theo ý muốn của bạn. 

Khi chọn hoàn chỉnh, widget của bạn sẽ được hiển thị với thông tin metric bạn đã chọn. Bạn click vào Create widget để hoàn tất tạo widget. 

  


Sau khi hoàn tất tạo widget, dashboard của bạn đã thêm 1 widget mới. 

 

  

Chúc mừng bạn đã khởi tạo thành công một dashboard có thông tin monitor hệ thống trên VNGCloud. Mời bạn đến hướng dẫn tạo Notification để tạo các kênh thông báo.

 

 • No labels